NL* VEIII Italia 1 Centesimo VALORE 1904 FDC Parz. Rosso perizia Monetaio

  • €14,00
  • €13,30